Estetic Future

Общи условия и ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация „Естетик Фючър“ ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 205161454, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк.Люлин , бл. 237 ет. 8, Тел: 0884 95 55 00; email: esteticfuture@gmail.com.

Estetic Future Aesthetic & Laser Center 1618 София, жк Красно село ул. Дебър 39 , тел. 0883 377 033, estetifuture@gmail.com 

Общи разпоредби 

 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Estetic Future Aesthetic & Laser Center и потребителите на услуги. 
2. Услугата се осигурява от Estetic Future Aesthetic & Laser Center и е насочена към съответния потребител/Клиент. 

I.Основни понятия 

По смисъла на настощите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: „Клиент“ е всяко физическо лице, което получава услуги на територията от Estetic Future Aesthetic & Laser Center; „Записване (регистрация)“ за услиги и процедури включва информиране на Клиента за Общите условия, прилагани и спазвани по време на уговорените процедури и услуги, попълване на регистрационен формуляр и заплащане на договорената сума от страна на клиента. Сумата заплатена при записването може да бъде в пълния размер на цената на договорените услиги или % договорен при началната дата на услугата – въведена в абонаментната карта, като в този случай остатъкът се доплаща не по-късно от 6 (шеста) процедура на съответния курс. 

II.Записване /стартиране/ за курс от терапии /абонаментна карта/ 

1. Записването за курс от услуги/процедури става чрез попълване на регистрационна карта и заплащане на таксата за съответните услуги за съответния пакет в определените срокове. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на промоционалните пакети, при наличие на такива. 

2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на абонаментната карта или заплащане на част от пакетната цена. Клиенти, които до сега не са използвали услуги в Estetic Future Aesthetic & Laser Center, задължително преминават през диагностика с естетик за определяне на нужната терапия/услуга. За Клиентите се определят програми на база нивото, определено от естетика на Estetic Future Aesthetic & Laser Center .За записване на клиенти под 18 години е необходимо присъствието на родител/настойник. III.Такси и начин на плащане 

1. Таксите за услуги, както и стойността на пакетни такива за всеки клиент са посочени в ценоразписите на Estetic Future Aesthetic & Laser Center и са публикувани в уебстраницата www.esteticfuture.com 

1. 2.Начин на плащане • Таксата може да бъде заплатена на веднъж или на две вноски – първата при записване и следваща по договаряне, но не по-късно от 3 (трета)процедура на съответния курс от услуги. • Таксите се плащат в брой или по банков път. 

1. 3. Estetic Future Aesthetic & Laser Center си запазва правото да прави едностранни промени в таксите за услуги и стойността на пакетните терапии, но само и единствено по преценка на Управителя, за което клиентите ще бъдат своевременно информирани. 

IV.Прекъсване на курса терапии и отсъствия от страна на Клиента 

1. Когато клиентът е записан за конкретен курс на терапии, той заема място в него за целия период на договорените услуги. От гледна точка на качеството на услугите от страна на естетиците, заетото вече място не може да се предостъпи на нов клиент след първите три посещения от началната дата, посочена в клиентската карта. При прекъсване на курса от терапии едностранно от клиента Estetic Future Aesthetic & Laser Center не възстановява заплатената от клиента сума, както и си запазва правото да прекрати едностранно договорените услуги след изтичане на посочения в клиентската карта период. 

2. Със записването за курс от терапии, клиентът прави избор да посещава избраните от него терапии и процедури. В случай на отсъствие и пропускане на конкретна терапия или процедура до изтичане на уговорения срок, Estetic Future Aesthetic & Laser Center не връща част или цялата сума на клиента. 

3. Прехвърляне на част от стойността на използваните пакети или за възстановяване на цялата стойност за курс от терапии могат да бъдат поискани САМО лично и в срок от една седмица след закупуване на съответния пакет и възникване на причината, мотивирана в писмена молба и изпратена на e-mail esteticfuture@gmail.com или в писмен вид на място, които могат да бъдат одобрени или не след разглеждане от Управителя. След изтичането на едноседмичния срок от възникване на причината за отсъствие или пропускане на конкретна терапия или процедура постъпили молби за прехвърляне или възстановяване на суми няма да бъдат разглеждани. 

4. Ако на клиента се наложи да прекъсне курса от терапии поради изключителни (форсмажорни/ медицински) обстоятелства, Управителят може да одобри молба за прехвърляне на част или цялата сума от платената услуга за друг период или набор от услуги и терапии. Молбата за прехвърлянe на част от платената сума заедно с придружаващи документи, обосноваващи искането, се подава в писмена форма на e-mail esteticfuture@gmail.com или в писмен вид на място за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която ще се прехвърли, се изчислява като от стойността на оставащите терапии и услуги, които не са усвоени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса терапии, се извади административна такса в размер на 10% от общата внесена от клиента сума. Прехвърлената такса може да се ползва за следващите курсове от терапии и услуги, от същия клиент или от друг член на семейството/оторизирано лице от страна на клиента. 

5. При по-продължителни отсъствия и по преценка на Управителя, клиентът може да бъде поканен за предоговаряне на условията по използване на заявения от негова страна пакет терапии или процедури. 

6. Допълнителните услуги, заявени към вече съществуващ пакет със заплащане, се добавят към съществуващата индивидуална клиентска карта, като това не променя срока упоменат в нея. 

7. Ако на клиента се наложи да прекъсне курса от терапии поради здравословни причини, и е уведомил в писмен вид екипа на Estetic Future Aesthetic & Laser Center , неизползваните услуги и терапии могат да се прехвърят към броят за закупена нова абонаментна карта със същите услуги. 

V.Прекратяване на пакет процедури и терапии от страна на Estetic Future Aesthetic & Laser Center 

1. Пакет от процедури и терапии на клиент може да бъде прекратен от страна на Estetic Future Aesthetic & Laser Center в следните случаи: 

o Лошо поведение на клиента: Estetic Future Aesthetic & Laser Center има правото да прекрати пакет и да откаже процедури и терапии на клиент, който има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален работен процес, без да дължи на клиента връщане на заплатена сума. 

o Ако пакетът от терапии и процедури за индивидуални нужди не бъде усвоен в рамките на/до 6 (шест) календарни месеца. 

o Неплащане на дължима сума по пакетни процедури: Estetic Future Aesthetic & Laser Center има правото да прекрати пакет от терапии и процедури на клиент, който забавя или не плаща вноските в сроковете посочени в Общите условия или договорени с Управителя. 

2. При забавяне или неплащане на пълна вноска или % от пакетната цена, клиентът не може да започне ползването на терапиите по индивидуалната си програма. 

VI. График за провеждане на терапии и процедури при абонаментна карта 

1. Графикът на договорените терапии и процедури се изготвя преди началото на всяка от тях, като Estetic Future Aesthetic & Laser Center се съобразява с официалните национални празници, както и работното време на центъра. 

2. При изготвяне на графика за провеждането на индивидуалните терапии и процедури Estetic Future Aesthetic & Laser Center не е задължен да се съобразява с личната програма или с други занимания на клиента. 

3. При провеждане на терапии и процедури в Estetic Future Aesthetic & Laser Center клиентите могат да ползват само и единствено продукти и индивидуални пособия подсигурени от центъра. За индивидуалните терапии козметичните материали се съгласуват предварително с клиента. 

4. Различните терапии, услуги и процедури са пакетирани в абонаментни карти, включващи брой посещения с различна продължителност. 

5. Програмите за индивидуални терапии и процедури могат да са различни (гъвкави). Часове могат да бъдат фиксирани за целия период на терапията още при записването или могат да се заявяват и координират с администрацията на Estetic Future Aesthetic & Laser Center в седмицата преди самото им усвояване. 

6. Утвърденият график се спазва от клиента, като в случай на възникнали субективни обстоятелства за отсъствие от негова страна, той информира администрацията на Estetic Future Aesthetic & Laser Center най-късно до 4 часа преди записания час за процедура. В такъв случай уговорения час се счита за неприсъствен. Клиентът има право да отменя/отлага заявените часове за периода договорен в абонаментната си карта. 

7. Estetic Future Aesthetic & Laser Center запазва правото си да прави промени в графика на терапии и процедури, за което клиентите биват уведомявани своевременно. 

8. Валидността на пакета от часове е следната: за до 6 терапии и процедури – 3 месеца, над 10 терапии и процедури – 12 месеца,. Посочените срокове на валидност на абонаментните карти са с оглед максимален ефект за клиента. 

VII.Конфиденциалност и защита на лични данни 

1. При записване за курс от терапии и процедури за издаване на абонаментни карти, клиентът и неговите родители/настойници предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват те да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

3. На територията на Estetic Future Aesthetic & Laser Center има постоянно видеонаблюдение с цел охрана и защита на обекта. 

 VIII. Предложения, жалби и молби 

1. Предложения, жалби и молби могат да бъдат подавани на електронната поща studiodidi@abv.bg или на място в центъра. Подадените предложения, жалби и/или молби се разглеждат и решават от Управителя не по-късно от един месец от получаването им. 

IX.Преди записване 

Клиентът се запознава и съгласява с Общите условия Общите условия за терапии, услуги и процедуриса утвърдени със Заповед на Управителя на Estetic Future Aesthetic & Laser Center и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 20.07.2019 г. Estetic Future Aesthetic & Laser Center прави Общите условия публични за клиентите си, като ги обявява на www.esteticfuture.com и като ги поставя на подходящи общодостъпни места в центъра. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става своевременно 


Информацията, която ни предоставяте директно чрез различни видове формуляри за регистрация – на хартия, в нашият център или по електронен път, в нашият уебсайт като например име, фамилия, пол, възраст, телефонен номер или имейл адрес.

Обработваме вашите лични данни и информация за вас с цел установяване на самоличността; управление и изпълнение на вашите записвания; изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас; уведомления за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас; изпращане на различни известия; отговор на подадени от вас молби, жалби и предложения; анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща за Вас оферта; оценка и измерване на ефективността от рекламите ни; изготвяне на персонализирано рекламно съдържание, което да е адекватно на търсенето Ви;

За осигуряване на адекватна защита на личните Ви данни, прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране и др.

Вашите лични данни се пазят две години след последното Ви посещение, след което те биват унищожени или изтрити, когато са на електронен носител.

По никакъв повод Естетик Фючър ООД няма да направи Вашите лични данни достояние на трети лица. Вашите данни ще се ползват единствено за вътрешна фирмена информация за целите описани по-горе.

Вие имате право да поискате по всяко време: -информация за това, дали отнасящи се до вас данни се обработват;
-информация за целите на това обработване; -информация за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
-съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; -информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

В случай, че обработваме непълни или грешни данни, Вие имате право по всяко време да поискате да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни.

По всяко време имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп до исканата от заявителя информация, чрез мотивиран отговор.

Тази Политика за поверителност указва какъв вид информация се събира от този сайт и какви мерки се вземат за защитата на Вашите лични данни. Ако не сте съгласни с тази Политика за поверителност, то Вие не може да използвате сайта и/или услугите предлагани в нашият център.

Когато посетите нашият уебсайт, нашият уебсървър регистрира обичайните технически данни за връзка, които служат като анонимна база за статистики на интереса на ползвателите, с цел нашият уебсайт непрекъснато да се подобрява и хареса на ползвателите.

Бисквитки (Cookies)
Сайтът може да използва технология, наречена „бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи информация, която се запазва на Вашия компютър от уеб страницата, която посещавате. Те се използват за осигуряване на допълнителна функционалност на Сайта, както и да ни помогнат да анализираме използването му. Има два вида бисквитки.

Единият вид са временни и се използват за „запомняне” на информацията за вашата сесия. Бисквитката за сесия не се съхранява дълго време на компютъра и обикновено изчезва, когато затворите уеб браузъра.

Другият вид са постоянни и се използват за регистриране на информация, напр. кой език сте избрали да използвате на уеб страницата. По време на Вашето посещение на даден сайт, тези бисквитки се записват на компютъра Ви за по-дълго време.

Вие можете да контролирате „бисквитките“, като изтриете от Вашия компютър всички съхранени вече „бисквитки“ или само част от тях по Ваше желание. Обърнете внимание, че след изтриването на бисквитките ще се наложи всеки път да въвеждате желаните от Вас настройки при всяко посещение на нашият уебсайт.

Google Analytics
Използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc., за да оценим използването на нашият сайт и услуги, да съставяме отчети за дейността и да предоставяме други услуги, свързани с използването на Интернет.

Понякога може да реализираме ремаркетинг с дисплейно рекламиране с Google Analytics, за да рекламираме онлайн. Това означава, че доставчици от трети страни, включително Google, могат да показват нашите реклами в интернет и че ние и доставчиците ни, включително Google, използват „бисквитки“.

Декларацията за поверителност на Google може да се види на адрес http://www.google.com/intl/None/policies/privacy/

Използвайки нашият сайт, Вие се съгласявате Вашите данни да се обработват от Google по начина и за целите, изложени по-горе. Ако изберете, можете да се откажете от обработката на данни за вас от Google за дисплейно рекламиране и / или да персонализирате рекламите, като използвате Настройките за реклами на Google на адрес: http://www.google.com/settings/ads. Можете да се откажете от обработката на данни за вас от Google като цяло, като изключите „бисквитките“ в настройките на предпочитанията в браузъра си или като изтеглите и инсталирате добавката за браузър за изключване на Google Анализ на http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. За повече информация относно Google Analytics посетете https://www.google.com/analytics/.

Промени
Естетик Фючър си запазва правото по всяко време да променя, добавя или премахва която и да е част от тази Политика за защита на личните данни, изцяло или частично, без предизвестие. Промените в тази Политика влизат в сила при публикуването им на нашия уебсайт. Ако Вие продължите да използвате уебсайта след публикуване на промяна в тази Политика, това ще се счита за автоматично приемане на промяната.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 10.02.2019г

Естетик Фючър ООД Estetic Future Aesthetic & Laser Center ЕИК: 205161454 1618 София, жк. „Красно село“ ул. Дебър 39 1343 София, жк. „Люлин“ бл. 237 ет: 8 тел. : 0883/377-033